Lineer Regresyon hakkında daha fazla bilgi için, Basit Lineer Regresyon. 

Lineer Regresyon Örnekleri:

Kullanacağımız veri setini buradan indiriyoruz.

Boy ve Kilo Bilgileri ile lineer regresyon eğrisini çiziyoruz.

Program:

# R ile Lineer Regresyon
# Cizilen Grafiklerin ve Degiskenlerin Temizlenmesi
dev.off()
rm(list = ls())

# Verileri csv Dosyasindan Okuma
veriSeti = read.csv(file='hw_200.csv')
x = veriSeti$Height.Inches.
y = veriSeti$Weight.Pounds.

# Regresyon Grafiginin Cizimi
plot(y,x,col = "blue",main = "Boy ve Agirlik Regresyon",
abline(lm(x~y)),cex = 0.5,pch = 1,xlab = "Agirlik (Pounds)",ylab = "Boy (Inches)")

Rplot.png